Urgenties

 • Bij levensbedreigende situatie: bel 112
 • Een urgentie is een medisch probleem dat spoed vereist en niet kan wachten tot de volgende werkdag. Administratie van eender welke aard, valt hier niet onder!
 • Bel op het algemene nummer: 011 57 58 98
 • De telefonist(e) van het telesecretariaat zal proberen de ernst van de situatie in te schatten en vervolgens: 
  • Een urgente afspraak boeken
  • U doorverbinden met een van de artsen

Belmomenten

 • Er zijn dagelijks twee belmomenten waarop het mogelijk is om met een arts telefonisch te spreken:
  • VM: 13h30 tot 14h00
  • NM: 18h30 tot 19h00

Ben: afwezig donderdagnamiddag

Jolize: afwezig dinsdagnamiddag

 • Het belmoment dient om korte vragen te beantwoorden of een bondig advies te geven; +/- 5 min

Voorschriften, attesten en allerhande administratie

 • De nieuwe GDPR-wetgeving houdt in dat alle patiëntengegevens alleen nog persoonlijk kunnen en mogen meegedeeld worden. Dit geldt voor laboresultaten, arbeidsongeschiktheden, vertrouwelijke, voorschriften, attesten...
 • Het RIZIV en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten (arbeidsongeschiktheid,  attest voor sportclubs, gezondheidsattesten,…) en andere documenten (bv. formulieren voor het evalueren van een handicap) af te leveren zonder de patiënt persoonlijk te hebben gezien. 

 • Je kan dus geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders.‘Shoppen’ voor familie kan niet.

 • Gegevens doorsturen per e-mail zijn niet toegelaten.

 • Vraag daarom voor chronische medicatie voldoende voorschriften tot aan de volgende controle.

 • Een arts mag enkel attesten uitschrijven die stroken met de waarheid.  Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 • Antedatering van medische attesten is verboden; een medisch attest dient gedagtekend te worden de dag waarop

  de patiënt wordt onderzocht,  het attest wordt opgesteld en afgeleverd. Een arts kan dus geen attesten (bv. attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijke,...) afleveren voor een datum in het verleden.

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele (bv. persoon met handicap / bejaard) of zwaar zieke patiënten die moeilijk of niet naar de praktijk kunnen komen. 

 • Huisbezoeken worden geboekt via het telesecretariaat:  011/57 58 98.

 • Bel zo vroeg als mogelijk. Huisbezoeken worden gepland in de voormiddag. Per dag zijn er maar een beperkt aantal huisbezoeken mogelijk. Een huisbezoek kan niet gegarandeerd worden. Ook het tijdstip van het huisbezoek kan niet gegarandeerd worden. 

 • Verdeling van de huisbezoeken:

  • Dr. Hören Ben: woensdag voormiddag en vrijdag voormiddag

  • Dr. Tielens Jolize: dinsdag voormiddag en donderdag voormiddag

Telesecretariaat

 • Voor het aannemen van onze telefoons en het boeken van afspraken werken we met een telesecretariaat.
 • De medewerkers van het telesecretariaat zijn evenzeer gebonden aan het beroepsgeheim. 
 • Zij kunnen indien de agenda vol zit of in geval van een urgentie een snelle afspraak boeken.
 • Zij mogen enkel doorschakelen met een dokter in geval van een medische urgentie (m.a.w. een probleem dat spoed vereist en niet kan wachten tot de volgende werkdag).

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk wordt bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.